معنی اسم یاور

یاری دهنده، کمک کننده

ریشه اسم یاور

فراوانی اسم یاور

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام یاور ثبت نام شده اند.