معنی اسم یزداد

نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم یزداد

فراوانی اسم یزداد

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام یزداد ثبت نام شده اند.