معنی اسم یزدان آفرید

آفریده خداوند

ریشه اسم یزدان آفرید

فراوانی اسم یزدان آفرید

تا کنون کسی با نام یزدان آفرید در گهواره ثبت نام نکرده است.