معنی اسم یزدان مهر

خداوند خورشید

ریشه اسم یزدان مهر

فراوانی اسم یزدان مهر

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام یزدان مهر ثبت نام شده اند.