معنی اسم یزدگرد

نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پادشاه ساسانی

ریشه اسم یزدگرد

فراوانی اسم یزدگرد

تا کنون کسی با نام یزدگرد در گهواره ثبت نام نکرده است.