معنی اسم یلان سینه

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی

ریشه اسم یلان سینه

فراوانی اسم یلان سینه

تا کنون کسی با نام یلان سینه در گهواره ثبت نام نکرده است.