معنی اسم یمین الدین

آن که به منزله دست راست دین است

ریشه اسم یمین الدین

فراوانی اسم یمین الدین

تا کنون کسی با نام یمین الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.