معنی اسم آبرام

ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم آبرام

فراوانی اسم آبرام

تا کنون کسی با نام آبرام در گهواره ثبت نام نکرده است.