معنی اسم آبراهام

ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام

ریشه اسم آبراهام

فراوانی اسم آبراهام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام آبراهام ثبت نام شده اند.