معنی اسم آبش

تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را با خوردنی و نوشیدنی بیاراید

ریشه اسم آبش

فراوانی اسم آبش

تا کنون کسی با نام آبش در گهواره ثبت نام نکرده است.