معنی اسم آبلاتکا

از نامهای ایران باستان

ریشه اسم آبلاتکا

فراوانی اسم آبلاتکا

تا کنون کسی با نام آبلاتکا در گهواره ثبت نام نکرده است.