معنی اسم آتا

پدربزرگ

ریشه اسم آتا

فراوانی اسم آتا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آتا ثبت نام شده اند.