معنی اسم آتابیک

پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک

ریشه اسم آتابیک

فراوانی اسم آتابیک

تا کنون کسی با نام آتابیک در گهواره ثبت نام نکرده است.