معنی اسم آتور

آذر،آتش

ریشه اسم آتور

فراوانی اسم آتور

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام آتور ثبت نام شده اند.