معنی اسم آذرباد

آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین

ریشه اسم آذرباد

فراوانی اسم آذرباد

تا کنون کسی با نام آذرباد در گهواره ثبت نام نکرده است.