معنی اسم آری

آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است - نام یکی از طوایف چادر نشین مازندران

ریشه اسم آری

فراوانی اسم آری

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام آری ثبت نام شده اند.