معنی اسم آزا

آزار دهنده آسیب رساننده - نام پادشاه مانایی

ریشه اسم آزا

فراوانی اسم آزا

تا کنون کسی با نام آزا در گهواره ثبت نام نکرده است.