معنی اسم آزر

نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است

ریشه اسم آزر

فراوانی اسم آزر

تا کنون کسی با نام آزر در گهواره ثبت نام نکرده است.