معنی اسم آزر

نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است

ریشه اسم آزر

فراوانی اسم آزر

تا کنون کسی با نام آزر در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا