معنی اسم آستیاژ

آسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد

ریشه اسم آستیاژ

فراوانی اسم آستیاژ

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آستیاژ ثبت نام شده اند.