معنی اسم آویر

آتش

ریشه اسم آویر

فراوانی اسم آویر

تا کنون کسی با نام آویر در گهواره ثبت نام نکرده است.