معنی اسم آچیم

نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود به معنای خداوند استقرار خواهد یافت

ریشه اسم آچیم

فراوانی اسم آچیم

تا کنون کسی با نام آچیم در گهواره ثبت نام نکرده است.