معنی اسم ابرارها

پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران

ریشه اسم ابرارها

فراوانی اسم ابرارها

تا کنون کسی با نام ابرارها در گهواره ثبت نام نکرده است.