معنی اسم ابراهیم

پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران

ریشه اسم ابراهیم

فراوانی اسم ابراهیم

در حال حاضر ۵۹ نفر در گهواره با نام ابراهیم ثبت نام شده اند.