معنی اسم ارباس

نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارباس

فراوانی اسم ارباس

تا کنون کسی با نام ارباس در گهواره ثبت نام نکرده است.