معنی اسم ارتاش

مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی)

ریشه اسم ارتاش

فراوانی اسم ارتاش

تا کنون کسی با نام ارتاش در گهواره ثبت نام نکرده است.