معنی اسم ارتمن

نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارتمن

فراوانی اسم ارتمن

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ارتمن ثبت نام شده اند.