معنی اسم ارجاسپ

دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم ارجاسپ

فراوانی اسم ارجاسپ

تا کنون کسی با نام ارجاسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.