معنی اسم اردا

نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم اردا

فراوانی اسم اردا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام اردا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اردا

ما پسرم اردا را نه سال بعد از خدا پیدا کردیم و برای اسمش گفتم هیچ کس باید فامیل نداشته باشه چون بعد از سالها پیدا کردیم
مامان اردا