معنی اسم ارشاویر

ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم ارشاویر

فراوانی اسم ارشاویر

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام ارشاویر ثبت نام شده اند.