معنی اسم ارماسب

دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی

ریشه اسم ارماسب

فراوانی اسم ارماسب

تا کنون کسی با نام ارماسب در گهواره ثبت نام نکرده است.