معنی اسم اعتبارعلی

آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است

ریشه اسم اعتبارعلی

فراوانی اسم اعتبارعلی

تا کنون کسی با نام اعتبارعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.