معنی اسم اغریرث

صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پشنگ و نبیره فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم اغریرث

فراوانی اسم اغریرث

تا کنون کسی با نام اغریرث در گهواره ثبت نام نکرده است.