معنی اسم افراسیاب

به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی، پسر پشنگ و نبیره تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم افراسیاب

فراوانی اسم افراسیاب

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام افراسیاب ثبت نام شده اند.