معنی اسم افشار

نام ناحیةایی در کردستان

ریشه اسم افشار

فراوانی اسم افشار

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام افشار ثبت نام شده اند.