معنی اسم افشین

نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱

ریشه اسم افشین

فراوانی اسم افشین

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام افشین ثبت نام شده اند.