معنی اسم البتگین

نام جد محمود پادشاه غزنوی

ریشه اسم البتگین

فراوانی اسم البتگین

تا کنون کسی با نام البتگین در گهواره ثبت نام نکرده است.