معنی اسم الیاد

ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل

ریشه اسم الیاد

فراوانی اسم الیاد

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام الیاد ثبت نام شده اند.