معنی اسم امام قلی

امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار

ریشه اسم امام قلی

فراوانی اسم امام قلی

تا کنون کسی با نام امام قلی در گهواره ثبت نام نکرده است.