معنی اسم انوشتکین

انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی

ریشه اسم انوشتکین

فراوانی اسم انوشتکین

تا کنون کسی با نام انوشتکین در گهواره ثبت نام نکرده است.