معنی اسم اهوراداد

خداداد یا آفریده خدا

ریشه اسم اهوراداد

فراوانی اسم اهوراداد

تا کنون کسی با نام اهوراداد در گهواره ثبت نام نکرده است.