معنی اسم اوات

آرزو

ریشه اسم اوات

فراوانی اسم اوات

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام اوات ثبت نام شده اند.