معنی اسم اوریاد

نام روستایی در نزدیکی سنندج

ریشه اسم اوریاد

فراوانی اسم اوریاد

تا کنون کسی با نام اوریاد در گهواره ثبت نام نکرده است.