معنی اسم اپرویز

پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم اپرویز

فراوانی اسم اپرویز

تا کنون کسی با نام اپرویز در گهواره ثبت نام نکرده است.