معنی اسم ایزد

در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند

ریشه اسم ایزد

فراوانی اسم ایزد

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ایزد ثبت نام شده اند.