معنی اسم ایزدبد

نام یکی از سرداران زمان هخامنشی

ریشه اسم ایزدبد

فراوانی اسم ایزدبد

تا کنون کسی با نام ایزدبد در گهواره ثبت نام نکرده است.