معنی اسم باریسان

نام قبیلةایی ازکردها

ریشه اسم باریسان

فراوانی اسم باریسان

تا کنون کسی با نام باریسان در گهواره ثبت نام نکرده است.