معنی اسم بازیار

بازدارندة، داور مسابقة پرش

ریشه اسم بازیار

فراوانی اسم بازیار

تا کنون کسی با نام بازیار در گهواره ثبت نام نکرده است.