معنی اسم بازیان

مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگهای شیخ محمود حفید با انگلستان

ریشه اسم بازیان

فراوانی اسم بازیان

تا کنون کسی با نام بازیان در گهواره ثبت نام نکرده است.