معنی اسم بالوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم بالوی

فراوانی اسم بالوی

تا کنون کسی با نام بالوی در گهواره ثبت نام نکرده است.