معنی اسم بالک

استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی در کردستان ، نام قبیلةایی در کردستان ، نام روستایی در کردستان

ریشه اسم بالک

فراوانی اسم بالک

تا کنون کسی با نام بالک در گهواره ثبت نام نکرده است.